WEB3
ปีการศึกษา 2561

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

ประกาศผลสอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลสอบ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจับฉลาก ประจำปีการศึกษา 2561
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ ผ่านจับฉลากได้ แผนการรับรวม
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
1  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 16  16
2  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 8
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 24 24
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
3  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 52  52
4  พรตพิทยพยัต 53  70
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 105 122
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
5  สุรศักดิ์มนตรี 40  30
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 40 30
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต - -
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 169 176