WEB3
ปีการศึกษา 2561

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2561
(ห้องเรียนทั่วไป)
 
ที่ โรงเรียน จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
25 มี.ค. 26 มี.ค. 27 มี.ค. 28 มี.ค.
ชาย หญิง รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก 440สอบคัดเลือก 440 คน
101 81 82 76 52 49 32 20 267 226 493
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 240สอบคัดเลือก 228 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
55 82 41 51 39 38 9 11 144 182 326
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 400สอบคัดเลือก 395 คน
ความสามารถพิเศษ 5 คน
166 104 115 106 61 53 30 33 372 296 668
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 342สอบคัดเลือก 324 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
156 176 80 76 32 27 9 5 277 284 561
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1387 478 443 318 309 184 167 80 69 1060 988 2048
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 400สอบคัดเลือก 390 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
118 94 66 69 31 33 21 13 236 209 445
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 400สอบคัดเลือก 380 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
111 108 79 75 24 32 36 32 250 247 497
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 320สอบคัดเลือก 320 คน
73 50 40 42 22 20 13 13 148 125 273
8 สตรีวิทยา ๒ 520สอบคัดเลือก 494 คน
ความสามารถพิเศษ 26 คน
135 171 143 149 91 95 51 65 420 480 900
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1584 437 423 328 335 168 180 121 123 1054 1061 2115
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 320สอบคัดเลือก 320 คน
46 35 35 22 19 8 5 4 105 69 174
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 400สอบคัดเลือก 375 คน
ความสามารถพิเศษ 25 คน
159 142 106 106 46 43 19 13 330 304 634
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 400สอบคัดเลือก 324 คน
ความสามารถพิเศษ 4 คน
จับฉลาก 72 คน
63 68 79 55 49 36 19 18 210 177 387
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 320สอบคัดเลือก 288 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
จับฉลาก 16 คน
159 183 108 127 87 89 26 25 380 424 804
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 280สอบคัดเลือก 264 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
จับฉลาก 8 คน
119 154 75 89 47 42 5 11 246 296 542
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1571 546 582 403 399 248 218 74 71 1271 1270 2541
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 200สอบคัดเลือก 200 คน
27 27 13 13 6 1 4 1 50 42 92
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 360สอบคัดเลือก 342 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
97 84 87 106 44 83 25 32 253 305 558
16 หอวัง 520สอบคัดเลือก 520 คน
164 190 127 156 116 127 67 100 474 573 1047
17 สารวิทยา 400สอบคัดเลือก 385 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
85 108 96 107 80 66 62 83 323 364 687
18 ราชวินิตบางเขน 240สอบคัดเลือก 240 คน
41 22 62 21 21 27 4 2 128 72 200
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1687 414 431 385 403 267 304 162 218 1228 1356 2584
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา 360สอบคัดเลือก 354 คน
ความสามารถพิเศษ 6 คน
105 76 62 70 20 27 19 10 206 183 389
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง 440สอบคัดเลือก 440 คน
83 81 58 48 37 34 29 17 207 180 387
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 480สอบคัดเลือก 465 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
197 258 129 132 67 73 46 49 439 512 951
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 280สอบคัดเลือก 266 คน
ความสามารถพิเศษ 14 คน
68 66 98 85 53 51 28 19 247 221 468
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1525 453 481 347 335 177 185 122 95 1099 1096 2195
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 520สอบคัดเลือก 494 คน
ความสามารถพิเศษ 26 คน
128 123 55 64 34 29 38 28 255 244 499
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 320สอบคัดเลือก 320 คน
93 103 61 53 32 32 24 29 210 217 427
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา 320สอบคัดเลือก 320 คน
40 44 9 9 5 9 8 4 62 66 128
26 ฤทธิยะวรรณาลัย 480สอบคัดเลือก 460 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
195 213 126 172 93 94 49 34 463 513 976
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 280สอบคัดเลือก 280 คน
84 106 46 43 25 16 10 13 165 178 343
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1874 540 589 297 341 189 180 129 108 1155 1218 2373
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 320สอบคัดเลือก 192 คน
จับฉลาก 128 คน
95 112 32 51 26 33 16 25 169 221 390
29 พรตพิทยพยัต 440สอบคัดเลือก 348 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
จับฉลาก 70 คน
138 129 73 53 20 13 20 16 251 211 462
30 ราชดำริ 440สอบคัดเลือก 440 คน
127 87 31 22 24 19 21 9 203 137 340
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 520สอบคัดเลือก 453 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
จับฉลาก 52 คน
181 236 127 172 117 156 79 102 504 666 1170
32 ศรีพฤฒา 400สอบคัดเลือก 400 คน
88 79 43 31 12 11 7 6 150 127 277
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1833 629 643 306 329 199 232 143 158 1277 1362 2639
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ 480สอบคัดเลือก 470 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
142 117 94 87 22 30 13 15 271 249 520
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 360สอบคัดเลือก 352 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
- 189 - 139 - 68 - 30 - 426 426
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 480สอบคัดเลือก 460 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
163 107 127 72 100 52 60 24 450 255 705
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 440สอบคัดเลือก 440 คน
167 202 124 119 58 88 29 24 378 433 811
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 200สอบคัดเลือก 200 คน
47 36 16 19 7 11 4 9 74 75 149
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1922 519 651 361 436 187 249 106 102 1173 1438 2611
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 200สอบคัดเลือก 190 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
- 167 - 90 - 44 - 8 - 309 309
39 พุทธจักรวิทยา 80สอบคัดเลือก 80 คน
12 18 7 5 2 5 2 - 23 28 51
40 สุรศักดิ์มนตรี 400สอบคัดเลือก 355 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
จับฉลาก 30 คน
117 108 77 65 53 38 25 21 272 232 504
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม -สอบคัดเลือก 0 คน
10 18 14 11 9 4 7 8 40 41 81
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 625 139 311 98 171 64 91 34 37 335 610 945
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา 400สอบคัดเลือก 400 คน
108 56 42 29 29 13 11 9 190 107 297
43 เจ้าพระยาวิทยาคม -สอบคัดเลือก 0 คน
19 12 3 6 4 1 2 3 28 22 50
44 วัดสุทธิวราราม 360สอบคัดเลือก 349 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
202 - 163 - 73 - 37 - 475 - 475
45 สตรีศรีสุริโยทัย 280สอบคัดเลือก 266 คน
ความสามารถพิเศษ 14 คน
- 225 - 116 - 35 - 15 - 391 391
46 ยานนาเวศวิทยาคม 400สอบคัดเลือก 400 คน
84 70 31 28 10 9 8 8 133 115 248
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1415 413 363 239 179 116 58 58 35 826 635 1461
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย 360สอบคัดเลือก 360 คน
98 86 19 16 8 4 10 8 135 114 249
48 วชิรธรรมสาธิต 400สอบคัดเลือก 380 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
126 107 85 91 64 57 32 38 307 293 600
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 320สอบคัดเลือก 306 คน
ความสามารถพิเศษ 14 คน
- 231 - 111 - 28 - 17 - 387 387
50 ปทุมคงคา 360สอบคัดเลือก 360 คน
162 - 48 - 19 - 12 - 241 - 241
51 มัธยมวัดธาตุทอง 320สอบคัดเลือก 320 คน
69 72 32 32 12 11 14 9 127 124 251
52 สิริรัตนาธร 400สอบคัดเลือก 385 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
69 105 65 83 55 68 85 59 274 315 589
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2111 524 601 249 333 158 168 153 131 1084 1233 2317
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 17534 5092 5518 3331 3570 1957 2032 1182 1147 11562 12267 23829