WEB3
ปีการศึกษา 2564
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว
 
สถานศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว ประจำปีการศึกษา 2564
 
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 542 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 430 คน
97 102 100 97      
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 498 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 28 คน
สอบคัดเลือก 368 คน
102 102 102 102      
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 386 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 19 คน
สอบคัดเลือก 301 คน
24 24 24 24      
4  มัธยมวัดหนองจอก 514 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 484 คน
27 30 30 27      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,940 250 258 256 250                  
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 506 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 420 คน
  60 61 -      
6  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 470 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 5 คน
สอบคัดเลือก 435 คน
  15 -      
7  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 390 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
         
8  สตรีวิทยา ๒ 742 ห้องเรียนพิเศษ 126 คน
ความสามารถพิเศษ 44 คน
สอบคัดเลือก 572 คน
  126 126 -      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,108 - 201 187                    
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 280 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 270 คน
15 18 15 15      
10  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 484 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 5 คน
สอบคัดเลือก 347 คน
129 132 132 129      
11  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 542 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
สอบคัดเลือก 418 คน
72 76 72 72      
12  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 528 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
สอบคัดเลือก 384 คน
  132 -      
13  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 516 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 480 คน
  10 10 -      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,350 216 368 229 216                  
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 160 ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 150 คน
         
15  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 470 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 420 คน
  30 28 -      
16  ราชวินิตบางเขน 352 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
38 39 39 38      
17  สารวิทยา 498 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 385 คน
  102 102 -      
18  หอวัง 635 ห้องเรียนพิเศษ 107 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 513 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,115 38 171 169 38                  
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19  เทพลีลา 426 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 5 คน
สอบคัดเลือก 391 คน
13 19 14 13      
20  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 440 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 292 คน
125 132 128 125      
21  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 672 ห้องเรียนพิเศษ 144 คน
ความสามารถพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 498 คน
  144 137 -      
22  มัธยมวัดบึงทองหลาง 440 สอบคัดเลือก 440 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,978 138 295 279 138                  
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
23  ดอนเมืองจาตุรจินดา 350 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
         
24  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 546 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 28 คน
สอบคัดเลือก 452 คน
45 45 45 45      
25  ฤทธิยะวรรณาลัย 666 ห้องเรียนพิเศษ 138 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 508 คน
  139 132 -      
26  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 476 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 440 คน
19 25 21 19      
27  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 356 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 304 คน
  36 38 -      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,394 64 245 236 64                  
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 660 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 513 คน
127 132 132 127      
29  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 440 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 297 คน
         
30  พรตพิทยพยัต 520 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 45 คน
สอบคัดเลือก 439 คน
  36 40 -      
31  ราชดำริ 514 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 40 คน
สอบคัดเลือก 444 คน
         
32  ศรีพฤฒา 472 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 400 คน
  33 27 -      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,606 127 201 199 127                  
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
33  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 616 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
สอบคัดเลือก 484 คน
129 132 134 129      
34  บางกะปิ 636 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 21 คน
สอบคัดเลือก 507 คน
  94 91 -      
35  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 682 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 596 คน
  59 53 -      
36  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 468 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 28 คน
สอบคัดเลือก 368 คน
72 72 72 72      
37  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 316 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,718 201 357 350 201                  
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 200 ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 180 คน
         
39  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 328 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 7 คน
สอบคัดเลือก 213 คน
  108 94 -      
40  สุรศักดิ์มนตรี 542 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
สอบคัดเลือก 422 คน
100 102 100 100      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,070 100 210 194 100                  
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
41  เจ้าพระยาวิทยาคม 80 สอบคัดเลือก 80 คน
         
42  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 400 ความสามารถพิเศษ 48 คน
สอบคัดเลือก 352 คน
         
43  นนทรีวิทยา 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
  10 10 -      
44  วัดสุทธิวราราม 504 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
สอบคัดเลือก 388 คน
  79 77 -      
45  สตรีศรีสุริโยทัย 366 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 42 คน
สอบคัดเลือก 222 คน
  86 84 -      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,746 - 175 171                    
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
46  ปทุมคงคา 356 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
  13 -      
47  พระโขนงพิทยาลัย 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
  13 -      
48  มัธยมวัดธาตุทอง 320 สอบคัดเลือก 320 คน
         
49  วชิรธรรมสาธิต 584 ห้องเรียนพิเศษ 144 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 429 คน
  92 79 -      
50  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 452 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 282 คน
  65 61 -      
51  สิริรัตนาธร 492 ห้องเรียนพิเศษ 96 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
สอบคัดเลือก 374 คน
75 80 81 75      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,600 75 263 221 75                  
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 23,625 1,209 2,744 2,491 1,209