WEB3
ปีการศึกษา 2564
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว
 
สถานศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว ประจำปีการศึกษา 2564
 
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 542 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 440 คน
516 102 106 87 6 6 - 435 438 429  
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 498 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 28 คน
สอบคัดเลือก 368 คน
494 102 102 100 22 22 22 374 374 372  
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 386 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 19 คน
สอบคัดเลือก 301 คน
211 24 24 22   190 190 189  
4  มัธยมวัดหนองจอก 514 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 484 คน
490 30 30 28   480 472 462  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,940 1,711 258 262 237 28 28 22 1,479 1,474 1,452      
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 506 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 420 คน
404 60 61 56 11 11 11 411 411 337  
6  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 470 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 5 คน
สอบคัดเลือก 435 คน
  15 14 -   432 392 -  
7  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 390 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
7 10 7 7   132 -  
8  สตรีวิทยา ๒ 742 ห้องเรียนพิเศษ 126 คน
ความสามารถพิเศษ 44 คน
สอบคัดเลือก 572 คน
744 126 162 125 31 31 31 585 605 588  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,108 1,155 211 244 188 42 42 42 1,560 1,408 925      
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 280 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 270 คน
15 18 15 15      
10  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 484 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 5 คน
สอบคัดเลือก 347 คน
474 132 135 131 5 5 4 347 362 339  
11  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 542 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
สอบคัดเลือก 418 คน
506 76 72 72 22 22 22 418 418 412  
12  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 528 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
สอบคัดเลือก 384 คน
501 132 126 116 9 9 7 387 387 378  
13  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 516 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 480 คน
  10 10 -   362 362 -  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,350 1,496 368 358 334 36 36 33 1,514 1,529 1,129      
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 160 ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 150 คน
      76 -  
15  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 470 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 420 คน
  30 28 - 11 11 - 421 421 -  
16  ราชวินิตบางเขน 352 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
144 39 39 38   183 106 106  
17  สารวิทยา 498 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 385 คน
90 102 117 90 4 4 - 393 433 -  
18  หอวัง 635 ห้องเรียนพิเศษ 107 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 513 คน
650 107 127 113 17 17 17 513 540 520  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,115 884 278 311 241 32 32 17 1,586 1,500 626      
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19  เทพลีลา 426 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 5 คน
สอบคัดเลือก 391 คน
351 19 14 12   378 377 339  
20  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 440 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 292 คน
411 132 128 106 15 15 15 294 294 290  
21  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 672 ห้องเรียนพิเศษ 144 คน
ความสามารถพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 498 คน
624 144 154 137 30 30 30 498 502 457  
22  มัธยมวัดบึงทองหลาง 440 สอบคัดเลือก 440 คน
278     297 295 278  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,978 1,664 295 296 255 45 45 45 1,467 1,468 1,364      
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
23  ดอนเมืองจาตุรจินดา 350 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
105     105 105 105  
24  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 546 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 28 คน
สอบคัดเลือก 452 คน
502 45 45 45   505 505 457  
25  ฤทธิยะวรรณาลัย 666 ห้องเรียนพิเศษ 138 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 508 คน
653 139 151 137 15 15 14 511 511 502  
26  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 476 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 440 คน
19 25 21 19      
27  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 356 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 304 คน
302 36 38 36   306 306 266  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,394 1,581 245 255 237 15 15 14 1,427 1,427 1,330      
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 660 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 513 คน
670 132 132 127 15 15 15 528 528 528  
29  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 440 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 297 คน
102 111 113 102 8 8 - 300 312 -  
30  พรตพิทยพยัต 520 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 45 คน
สอบคัดเลือก 439 คน
495 36 40 36 37 37 35 450 450 424  
31  ราชดำริ 514 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 40 คน
สอบคัดเลือก 444 คน
317 15 15 - 22 6 6 342 342 311  
32  ศรีพฤฒา 472 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 400 คน
201 33 27 -   253 253 201  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,606 1,785 327 327 265 82 66 56 1,873 1,885 1,464      
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
33  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 616 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
สอบคัดเลือก 484 คน
615 132 141 132   484 522 483  
34  บางกะปิ 636 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 21 คน
สอบคัดเลือก 507 คน
576 94 91 84 12 12 10 527 527 482  
35  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 682 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 596 คน
625 59 53 - 11 11 11 614 614 614  
36  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 468 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 28 คน
สอบคัดเลือก 368 คน
408 72 72 68 13 13 11 370 370 329  
37  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 316 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
74 7 7 -   77 77 74  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,718 2,298 364 364 284 36 36 32 2,072 2,110 1,982      
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 200 ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 180 คน
      32 32 -  
39  พุทธจักรวิทยา 80 สอบคัดเลือก 80 คน
      26 -  
40  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 328 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 7 คน
สอบคัดเลือก 213 คน
  108 103 - 5 5 - 200 200 -  
41  สุรศักดิ์มนตรี 542 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
สอบคัดเลือก 422 คน
100 102 100 100      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,150 100 210 203 100 5 5   258 232        
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42  เจ้าพระยาวิทยาคม 80 สอบคัดเลือก 80 คน
39     39 39 39  
43  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 400 ความสามารถพิเศษ 48 คน
สอบคัดเลือก 352 คน
207   4 - 256 256 207  
44  นนทรีวิทยา 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
242 10 10 10   250 250 232  
45  วัดสุทธิวราราม 504 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
สอบคัดเลือก 388 คน
474 79 77 71 11 11 11 394 394 392  
46  สตรีศรีสุริโยทัย 366 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 42 คน
สอบคัดเลือก 222 คน
328 86 84 73 16 16 16 241 241 239  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,746 1,290 175 171 154 31 27 27 1,180 1,180 1,109      
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47  ปทุมคงคา 356 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
151 13 13 11   158 158 140  
48  พระโขนงพิทยาลัย 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
12 13 13 12   195 195 -  
49  มัธยมวัดธาตุทอง 320 สอบคัดเลือก 320 คน
228     265 265 228  
50  วชิรธรรมสาธิต 584 ห้องเรียนพิเศษ 144 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 429 คน
528 92 79 77 11 11 11 440 444 440  
51  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 452 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 300 คน
320 65 61 61 7 7 7 252 252 252  
52  สิริรัตนาธร 492 ห้องเรียนพิเศษ 96 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
สอบคัดเลือก 374 คน
475 80 81 75 22 4 4 396 399 396  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,600 1,714 263 247 236 40 22 22 1,706 1,713 1,456      
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 23,705 15,678 2,994 3,038 2,531 392 354 310 16,122 15,926 12,837