WEB3
ปีการศึกษา 2564
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว
 
สถานศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว ประจำปีการศึกษา 2564
 
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 0 -                        
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 0 -                        
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 0 -                        
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 0 -                        
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 0 -                        
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 0 -                        
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 0 -                        
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 0 -                        
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 0 -                        
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 0 -                        
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 0 -                        
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 0