WEB3
ปีการศึกษา 2561

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว รอบ 2
 
สถานศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว การพิจารณา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
 
ที่ โรงเรียน การพิจารณา รอบ 2
มีสิทธิ แจ้งความจำนงใหม่ รวมผู้มีสิทธ ผ่านการพิจารณา รายงานตัว มอบตัว
ณ สถานศึกษา สถานศึกษา อื่น
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 111 20 131 - 131 - -
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 61   61 - 44 - -
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 35 1 36 - 21 - -
4  มัธยมวัดหนองจอก 6   6 - 6 - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     234 - 202 - -
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
5  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1   1 - - - -
6  พุทธจักรวิทยา 1 9 10 10 - 10 10
7  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1   1 - - - -
8  สุรศักดิ์มนตรี 31 18 49 19 - 19 -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     61 29 - 29 10
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
9  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 36 8 44 10 5 10 10
10  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 21   21 - - - -
11  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 4   4 - - - -
12  สตรีวิทยา ๒ 125   125 - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     194 10 5 10 10
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
13  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 6   6 - - - -
14  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 168   168 - - - -
15  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 165   165 - 165 12 11
16  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 104   104 - 104 31 18
17  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 10 121 131 112 - 107 93
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     574 112 269 150 122
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
18  ปทุมคงคา 3   3 3 - 3 -
19  พระโขนงพิทยาลัย 9   9 - - - -
20  มัธยมวัดธาตุทอง 2   2 2 - 2 2
21  วชิรธรรมสาธิต 96   96 - - - -
22  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 1   1 - - - -
23  สิริรัตนาธร 46 87 133 13 120 72 28
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     244 18 120 77 30
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
24  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 5 37 42 39 - 37 -
25  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 147   147 - 147 53 -
26  ราชวินิตบางเขน 6   6 - - - -
27  สารวิทยา 4   4 - - - -
28  หอวัง 83   83 - 6 1 -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     282 39 153 91 -
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
29  เจ้าพระยาวิทยาคม 1 6 7 7 - 6 6
30  นนทรีวิทยา 3   3 2 - 2 2
31  ยานนาเวศวิทยาคม 3   3 - - - -
32  วัดสุทธิวราราม 31   31 2 12 - -
33  สตรีศรีสุริโยทัย 2   2 - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     46 11 12 8 8
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
34  เทพลีลา 1 21 22 1 21 1 1
35  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 64 13 77 - 75 1 1
36  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 174   174 - 165 16 15
37  มัธยมวัดบึงทองหลาง 5 43 48 48 - 39 38
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     321 49 261 57 55
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
38  ดอนเมืองจาตุรจินดา 10   10 - - - -
39  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 47 190 237 195 - 195 180
40  ฤทธิยะวรรณาลัย 281   281 - - - -
41  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 6   6 - - - -
42  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 72   72 - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     606 195 - 195 180
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
43  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 145   145 - 145 30 26
44  พรตพิทยพยัต 3 17 20 16 - 16 16
45  ราชดำริ 18 160 178 142 - 142 142
46  ศรีพฤฒา 8 78 86 86 - 79 79
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     429 244 145 267 263
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
47  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 117   117 - - - -
48  บางกะปิ 15 20 35 23 12 22 -
49  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 103 1 104 - 67 26 26
50  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 11 23 34 30 4 31 31
51  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 3 63 66 45 - 41 41
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     356 98 83 120 98
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่     3,347 805 1,250 1,004 776