WEB3
ปีการศึกษา 2561

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลการพิจารณา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการพิจารณา รอบ2
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 131 
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 44 
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 21 
4  มัธยมวัดหนองจอก
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 202
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
5  พุทธจักรวิทยา 10 
6  สุรศักดิ์มนตรี 19 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 29
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
7  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 15 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 15
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
8  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 165 
9  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 104 
10  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 112 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 381
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
11  ปทุมคงคา
12  มัธยมวัดธาตุทอง
13  สิริรัตนาธร 133 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 138
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 39 
15  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 147 
16  หอวัง
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 192
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
17  เจ้าพระยาวิทยาคม
18  นนทรีวิทยา
19  วัดสุทธิวราราม 14 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 23
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
20  เทพลีลา 22 
21  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 75 
22  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 165 
23  มัธยมวัดบึงทองหลาง 48 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 310
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
24  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 195 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 195
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
25  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 145 
26  พรตพิทยพยัต 16 
27  ราชดำริ 142 
28  ศรีพฤฒา 86 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 389
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
29  บางกะปิ 35 
30  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 67 
31  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 34 
32  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 45 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 181
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 2055