WEB3
ปีการศึกษา 2564

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลการพิจารณา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการพิจารณา รอบ2
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 23 
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 58 
3  มัธยมวัดหนองจอก
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 90
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
4  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 62 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 62
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
5  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 74 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 74
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
6  ปทุมคงคา 24 
7  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 32 
8  สิริรัตนาธร 44 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 100
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
9  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 22 
10  ราชวินิตบางเขน
11  สารวิทยา
12  หอวัง 118 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 142
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
13  เทพลีลา 38 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 38
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
14  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 40 
15  ฤทธิยะวรรณาลัย 244 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 284
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
16  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 84 
17  พรตพิทยพยัต 18 
18  ราชดำริ 129 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 231
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
19  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 43 
20  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 20 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 63
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 1084